معرفی

مشخصات فردی

حسن ظهور

نام - نام خانوادگی : حسن   ظهور

پست الکترونیکی : h_zohoor@azad.ac.ir; zohoor@sharif.edu

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : کارشناسی ارشد پیوسته، مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : کارشناسی ارشد پیوسته، دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک؛ مهندسی هسته ای
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز؛ دانشگاه پردو

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پردو

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مهندسی مکانیک، کنترل موتور اتومبیل
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : گواهینامه فوق دکترا، دانشگاه پردو

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : استاد

پایه : 44

نوع همکاری : نیمه وقت

حسن ظهور
حسن ظهور

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    استاد
^